Ett rikskänt landmärke renoveras

Kumla Fasad Team har fått det hedersamma uppdraget att renovera fasaden och taket på ett av Stockholms mest kända landmärken – Åhlénstornet på Södermalm.

Det här är en fastighet med en gedigen historia. Tornet uppfördes och stod klart 1915 på Ringvägen 100 i området Skanstull, dvs för mer än 100 år sedan.  Det var här det första Åhléns varuhuset i uppfördes i Sverige, som idag är det enda varuhuset som överlevt genom tiden.

Under 1920-talet växte varuhuset och arkitekten Edvard Behrnad utökade fastigheten med hela 7 nya våningsplan. Med sin stora vita byggnadsvolym i nyklassik stil bildade varuhuset på Södermalm en monumental avslutning på Götgatan, dess intryck förstärktes när Skansullbron kom till i slutet på 1940-talet.

Ursprungshuset finns fortfarande kvar inuti anläggningen, men är numera helt kringbyggt samt på- och ombyggt.

När fastighetsägaren 2018 önskade utöka med fyra nya våningsplan i en växande stad, avslog staden denna ansökan då det ansågs att ett viktigt landmärke skulle skymmas – Åhléns tornet med dess paviljongliknade struktur får ej missgynnas.

Kumla fasad team utför i detta nu en total fasadrenovering av tornet. Vi målar om fasaden med en kalkfärg samt en betongfärg, vi byter även all plåt på tornet till ny kopparplåt. Nu ger vi nytt liv åt tornet som skall hålla i ytterligare 100 år.

 Detta arbete utförs tillsammans med vår partner Ahlins Plåt.

Upplandsgatan 22 Stockholm

 

På Upplandsgatan 22 har vi renoverat den gamla gatufasaden och gett den ett ansiktslyft. Vi valde en bruten vitgul kulör som ger ett varmt och mjukt intryck, och smälter bra in i stadsbilden.  

Vi fick även återskapa profilerade utsmyckningar till dess originalutförande. Sockelvånigen målades med en traditionell linoljefärg i en grå passande ton.  För att ytterligare förstärka den nya fasaden målade vi samtliga fönsterkarmar i en grågrön kulör och tog bort de gamla stuprören som ersättes med nya.

Arkitekten är okänd, det vi vet om området är att Astraea är att det uppfördes under åren 1870-1880. Upplandsgatan 22 består av gatuhuset och en gårdsflygel, under 1930-talet genomgick huset en ombyggnation och butikslokaler tillkom.

Kumla Fasad Team påbörjade arbetet med fasadrenoveringen i februari 2020 och vi färdigställde allt i september 2020.

Villagatan 14 -16 Stockholm

Vi  fick uppdraget att renovera den vackra villan på Villagatan 14 i Stockholm. En unik fastighet med en  intressant historia, om en stad som ville skapa något unikt.

Vi avlägsnade den gamla och uttjänta  fasadens plastfärg samt återställa fasadputsen med profilerade utsmyckningar till originalutförande med en vackert kalkfärgad fasad i två olika kulörer. Vi bytte plåttaket samt blästrade granitsocklar, staket och grindstolpar. Allt för att ge villan nytt liv och låta fasaden spegla den långa historien.

Huset ritades av bröderna Kumlien som på sin tid var frekvent anlitade. Villan stod klar 1876 och är ett parhus/dubbelvilla. Det byggdes på det här sättet eftersom stadsplaneringen ville skapa en villastad norr om Humlegården, med inspiration från England. Det skapades vackra gårdar med en modern tanke, som bidrog till en mer inspirerande stad. Hela villastaden stod klar runt 1890 där flertalet framstående personer bodde. Bland annat bodde Ivar Kreuger, grundaren av Svenska Tändstickans aktiebolag.

Med tiden har flertalet villor försvunnit och ersatts med större bostadshus, eftersom staden växer och behoven förändras. Idag finns endast ett fåtal villor kvar vilket gör att dessa villor är väldigt attraktiva.

Karlbergsvägen 16 Stockholm

På  Karlbergsvägen 16 fick vi uppdraget att avlägsna de gamla färgskikten. Vi återskapade en vacker ljusgul kalkfärg och grå sockelvåning målad med linoljefärg.

I februari 2020 påbörjade vi det mödosamma arbetet med att avlägsna de gamla färgskikten som påförts under årtionden. Därefter återställde vi fasaden med profilerad fasadputs med originalutsmyckningar. Fasaden fick en ljusgul kalkfärg samt en mörkgrå sockelvåning målad med traditionell linoljefärg. Fasaden färdigställde i augusti 2020.

Fastigheten uppfördes under åren 1902-1905 och kan bäst beskrivas som en klassisk jugendstil. Där alla detaljer är väl genomarbetade.  All sten är huggen i Yxhultkalksten från Närke.
Sjuttio år senare klassades byggnaden som grön vilket är en beteckning för en byggnad med högt kulturhistoriskt värde. Det betyder att byggnaden är särskilt värdefull från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt och konstnärligt perspektiv.

Vi  är väldigt glada att få utföra denna typ av hantverksarbete då vi besitter gedigen kunskap kring renoveringsarbeten kring denna typ av byggnad. Det är en av våra styrkor på Kumla Fasad Team.

Erstagatan/Åsögatan Stockholm

På  Erstagatan 11-13, 15 samt Åsögatan 185 fick vi uppdraget att återskapa originalfasaden. Det var ett omfattande arbete med ett lyckat resultat.

Under våren och sommaren påbörjade vi arbetet med att knacka ned den uttjänta fasaden. Därefter återskapade vi den i sitt originalutförande. Våra murare fick använda sig av diverse olika fasadprofiler och spritputs för att återskapa en hållbar fasad med många unika detaljer.

Husets historia sträcker sig tillbaka till 1905, det år då husen färdigställdes. Arkitekten som ritade husen Gustav Arméen var anställd vid Stocholms stads stadsbyggnadskontor och har ritat flertalet kända byggnader, till exempel Hazeliusporten vid Skansen. Kvarteret som husen är belägna i heter Fyrtornet och bär på en intressant historia. Det var nämligen här några av de första hyresbostäderna uppfördes i Stockholm, till förmån för stadens mindre välbeställda medborgare.

Med tanke på husens karaktär så visar det vilken omsorg staden trots tiden, lade på dessa bostäder. Ett exempel på vad vi utförde för arbete på Erstagatan 11 är att vi rengjorde kalkstenssockeln genom blästring med kalkmjöl, vi tog tillvara på befintligt material och gav den nytt liv.

Timmermansgatan 24 Stockholm

På Timmermansgatan 24 i Stockholm håller Kumla Fasad team just nu på att avsluta en fasadrenovering. Fastigheten vars fasad de renoverar byggdes år 1890 av byggmästaren A.M. Stenbäck och ägs idag av Elsa Atmer.

Fastigheten är en hyresrättbostad med 19 stycken lägenheter. Den, och flera andra bostäder i Stockholm samt Uppsala, tillhörde från början Göran Atmer och gick sedan i arv till hans döttrar Elsa och Marie. Hans samtliga fastigheter delades upp mellan systrarna och just Timmermansgatan 24 äger Elsa.

Elsa hade ett önskemål med att återställa fastigheten till dess ursprungliga glans.Därför ville dem att vi på Fasadteam skulle använda ett naturhydrauliskt kalkbruk som beställts från Frankrike.

Under arbetets gång har vi utfört fönsterrenovering och målning av alla fönster, samt bytt ut all plåtbeslagning i fasad. Fasadputsen knackades ner och återputsas, enligt önskemål, till dess orginalutseende. Det naturhydrauliska kalkbruket som använts har färgats med en kalkfärg i ljusgul kulör, likt den franska sandstenen som många hus i Paris pryds av.

Arbetet påbörjades i februari 2019 och avslutas nu i november. Ett prestigefyllt projekt som vi fått mycket bra respons på från beställarna.

VÅR NYA LOGOTYP

 

Äntligen har det blivit dags att visa upp Kumla Fasadteams nya logotyp.

Sedan företaget startades 1998 har vi burit med oss logotypens tidigare utseende. I samband med att vi under dessa år har utvecklat vår verksamhet ser vi nu ett ypperligt tillfälle att framställa en förnyad företagsidentitet. Vi vill med glädje och stolthet presentera vår logotyp som representerar en tydlig framtidsvision för det professionella och högkvalitativa arbete vi utför.

I fortsättningen kommer således den nya logotypen att finnas med i all vår marknadsföring.

Som några av er redan sett har vi även en ny reklamfilm som pryder vår hemsida samt omslag på Facebooksidan. Givetvis är även den med en del av denna satsning, där vi framöver kommer arbeta med marknadsföring via olika medier.

Hoppas ni tycker om den nya loggan och filmen lika mycket som vi gör!

RENOVERING AV GATA OCH GÅRDSFASAD PÅ PILGATAN 5 I STOCKHOLM

 

Under våren 2019 påbörjade Kumla Fasadteam fasadrenoveringen på Pilgatan 5 i Stockholm. Nu får vi en statusuppdatering av det pågående projektet.

Som beställare av renoveringsarbetet står Brf Fågelbärsträdet. Föreningen är belägen på Pilgatan 5 på Kungsholmen i Stockholm, ett stenkast från Mälaren. Kumla Fasadteam har fått i uppgift att förnya lägenhetshusets gatu- och gårdsfasader.

Vad för arbete har ni hunnit att utföra?
– Vi är färdiga med renoveringen av fastighetens kungsbalkonger. De har fått nya tätskikt samt ny beläggning av betong. Det har dessutom tillverkats och monterats nya fina smidesräcken. Fastighetens samtliga fotrännor i plåt har vi bytt ut och fasader har renoverats och fått ett nytt färgskikt, berättar Urban Eriksson, VD på Kumla Fasadteam.

Gatufasadens renovering är numera färdigställd och nu väntar istället det slutförande arbetet med gårdsfasaden.

RESTAURERING AV MUR PÅ LÄNSRESIDENSET I KARLSTAD

 

Statens Fastighetsverk har beställt en renovering av muren som löper kring Residenset i Karlstad. Under projektledning av Daniel Johansson kommer Kumla Fasadteams arbete att slutföras nu i augusti.

Projektet med att återställa Residensets mur i Karlstad startade redan första dagen efter semestern. Målet med uppdraget är att lyckas återskapa dess forna glans då den under många år i stadsmiljö blivit sliten och nött.

Hur ser arbetets status ut idag?
– Just nu har vi börjat att sandblästra av murens färgskikten samt knacka bort all lös och skadad puts. Sedan kommer vi att putslaga alla skador och därefter lägger vi även på ett helt nytt putsskikt till slätputsad yta. Muren kommer att målas enligt originalutförande med traditionell ’Lasol linoljefärg’ från Engwall o. Claesson, förklarar Urban Eriksson, VD på Kumla Fasadteam.

Dessutom kommer murens krönplåtar att riktas. Arbetet kompletteras med nya plåtar samt färg av både plåtarna och murens gånggrindar.

Arbetet beräknas färdigställas under augusti månad.

NY GATUFASAD HOS BRF BLÅKLINTEN I STOCKHOLM

 

I augusti 2018 fick Kumla Fasadteam uppdraget att renovera gatufasaden på Upplandsgatan 69 i Stockholm. Fastigheten byggdes år 1900-01 av byggmästaren GE Nyman. För drygt en månad sedan utfördes slutbesiktningen och Kumla Fasadteam får återigen god respons från besiktningsmannen.

Brf Blåklinten är ett femvåningshus och var i ursprungligt utförande naturstenssockel med grå spritputs på bottenvåningen. Därovan fanns gul slätputs, burspråk med reliefdekor samt en liten överbyggnad. Efter sommarsemestern 2018 startade Kumla Fasadteam renoveringen av fastighetens gatufasad.

Hur gick arbetet tillväga?
– Till att börja med tog vi beslutet att knacka ned fasaden helt då den var i väldigt dåligt skick. Den nya fasaden som tillkom putsade vi med traditionellt kalkbruk. Våra mycket yrkesskickliga murare återskapade fasadens vackra ursprungliga glans med reliefutsmyckning, fönsteromfattningar samt fasadlister till orginalprofiler. Därefter färgades fasaden med en härlig kalkfärg i gul kulör likt husets original, berättar Urban Eriksson, VD på Kumla Fasadteam.

Använde ni er av någon speciell metod?
– Ja, vi tog tillvara på de gamla profilerna och tillverkade så kallade schablonmallar. Dessa användes när vi återskapade den profilerade putsen.

Arbetet pågick i cirka 8 månader och blev således färdigt i juni 2019. Då besiktigades och godkändes även fasaden av besiktningsman Niklas Hultman från Breimans Fasadkonsult.